2023 Bát Quan Trai Giới Niệm Phật Phật Đông Chí Báo Ân Phật Thất và Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm; Chủ Thất Hoà Thượng: Pháp Sư NGỘ NGUYỆT

Ngày11/19/2023-11/26/2023

Địa Điểm8121 Westglen Dr., Houston, TX 77063

Điện Thoại Liên Lạc: (Tiếng Hoa, Tiếng Việt) Nancy Ho 832-955-8897; (Tiếng Hoa, Tiếng Anh) Nancy Liu 832-360-6229

Điều Kiện Tham Dự: Đồng tu từ 18 tuổi trở lên (trẻ em dưới 18 tuổi tham dự phải dưới dự giám sát của người lớn). Số ngày tham dự tuỳ hỷ.

Cách Đăng KýTrên trang mạng www.amtb-hou.org Tải xuống “mẫu đơn ghi danh Phật Thất”; E-mail đến abshouston8@gmail.com , hoặc đăng ký qua điện thoại.

Thời hạn đăng ký: Từ bây giờ cho đến ngày hết hạn 10/31/2023, hoặc cho đến khi không còn chỗ. Nếu cư ngụ ở vùng Houston thì không cần đăng ký.

Bài Vị đăng ký (Chỉ dành cho những người địch thân tham gia): Trên trang mạng tải xuống mẫu đơn “Pháp Hội Tam Thờ Hệ Niệm Cầu An và Cầu Siêu,” hoặc trực tiếp ghi danh tại chỗ.

Mẫu đăng ký

Những điều nên Chú ý:

1)Hãy vào Niệm Phật Đường 10 phút trước khi PHÁP HỘI bắt đầu. Xin hãy nghiệm trì cấm ngữ.

2)Vì trang nghiêm Đạo Tràng hãy mặc Hải Thanh, cư sĩ không được đắp y. Những ai không có Hải Thanh xin đứng đằng sau.

3)Những ai Thọ Bát Quan Trai Giới không được ăn sau bữa trưa. Những người có bệnh nể hãy mang theo thuốc.

Chương trình hoạt động: Y theo thông cáo của Pháp Hội, nếu có thay đối sẽ thông báo sau.

11/18 Thứ Bảy
Trình Điện 
1:00 pm ~ 4:00 pm
Đồng Tuở tiễu bang khác đến trình diện
11/19 Chủ Nhật
Ngày Thứ Nhất
11/20 ~ 11/24
Ngày Thứ Nhì Tới Ngày Thứ 6
11/25 Thứ Bảy
Phật Thất Hoàn măn
11/26 Chủ Nhật
Ngay Thứ 8
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
9:30 am ~ 10:00 am
Pháp Sư NGỘ NGUYỆT
Truyền thọ Bát Quan Trai Giới
9:30 am ~ 11:30 am
Cây nhang thứ nhất Tụng Kinh A DI ĐÀ và Niệm Phật
9:30 am ~ 11:30 am
Cây nhang Thứ Nhất Tụng Kinh A DI ĐÀ và Niệm Phật
9:30 am ~ 10:00 am
Pháp Sư NGỘ NGUYỆT Truyền Thọ Tam Quy Y
10:20 am ~ 11:30 am
Phật Tiền Đại Thượng Cúng
10:20 am ~ 11:30 am
Phật Tiền Đại Thượng Cúng
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa; Tự đó Niệm Phật
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa; Tự đó Niệm Phật
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa
1:00 pm ~ 2:00 pm
Sự kiện nên chú ý cho PHẬT TỨ
1:00 pm ~ 2:30 pm
Cây nhang Thứ Nhì Niệm Phật
1:00 pm ~ 2:45 pm
Cây nhang Thứ Nhì
Niệm Phật và Đại Hồi Hướng
1:00 pm ~ 3:15 pm
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Đệ Nhất Thời
2:15 pm ~ 4:15 pm
Cây nhang thứ nhấtTụng Kinh A DI ĐÀ và Niệm Phật
2:30 pm ~ 3:50 pm
Cây nhang Thứ Ba Niệm Phật
2:45 pm ~ 3:45 pm
Trang Trí Đạo Tràng
3:30 pm ~ 5:00 pm
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Đệ Nhì Thời
4:15 pm ~ 5:30 pm
Cây nhang Thứ Nhì Hồi Hướng
4:00 pm ~ 5:30 pm
Cây nhang Thứ Tư Niệm Phật và Hồi Hướng
5:15 pm ~ 7:00 pm
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Đệ Tam Thời
5:30 pm
Ăn Chiểu
5:30 pm
Ăn Chiểu